Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng

Tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp về xây dựng quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc:
Ngày 13/3, Báo Quân đội nhân dân tổ chức buổi tọa đàm góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về xây dựng quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, từ Điều 69 đến Điều 73 nằm trong Chương Bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung buổi tọa đàm tập trung vào các vấn đề: Khẳng định bản chất giai cấp của quân đội nói chung và Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam nói riêng; sự cần thiết phải Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang (LLVT) nói chung và QĐND Việt Nam nói riêng trong Hiến pháp; nội hàm và hình thức thể hiện vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với QĐND Việt Nam trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và một số nội dung khác.

Các vấn đề trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ quyết định đến vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội mà còn là những định hướng, là con đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Tiến Bình, nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng nêu ý kiến: “Lý luận và thực tiễn tổ chức và hoạt động của quân đội trong lịch sử nhân loại, nhất là thực tiễn gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam đã chứng minh và khẳng định vấn đề có tính quy luật: phải luôn coi trọng hàng đầu việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chính trị – tinh thần là đặc trưng bản chất và là ưu thế vượt trội trong sức mạnh của quân đội ta – một quân đội kiểu mới trong lịch sử nhân loại, mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Bản chất chính trị của quân đội kiểu mới thể hiện tập trung rõ nét ở lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội (CNXH), vì hạnh phúc của nhân dân… cốt lõi là sự trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước XHCN và gắn bó máu thịt với nhân dân; ở cơ chế lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội…”.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Trung tướng Nguyễn Tiến Bình cũng khẳng định: “Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xây dựng quân đội luôn vững mạnh về chính trị là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong xây dựng QĐND Việt Nam. Đây là một vấn đề chiến lược không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của đất nước và sự sống còn của chế độ XHCN. Sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến lược và phải trả ngay những giá đắt nếu xa rời nguyên tắc đó. Sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô viết, sự mất ổn định và lâm vào khủng hoảng của một số nước cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, những biến động chính trị, xã hội ở khu vực Bắc Phi – Trung Đông từ năm 2010 đến nay… cho chúng ta những bài học sâu sắc về vấn đề này. Với lẽ đó, cần hiến định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với LLVT nói chung và QĐND Việt Nam nói riêng”.

Tiến sỹ Cao Đức Thái, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người thì nêu quan điểm khẳng định chưa ở đâu và chưa bao giờ quân đội trung lập về chính trị: “Quân đội không phải là một lực lượng chính trị tự lập, không phải là một nhánh quyền lực. Quân đội quốc gia nào cũng luôn gắn với một lực lượng chính trị nào đó. Ngày nay, trong các cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội, quân đội luôn là đối tượng của các lực lượng chính trị tranh thủ, lôi kéo nhằm biến quân đội thành công cụ giành giật chính quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân…”. Đặt trong bối cảnh chính trị quốc tế và trong nước hiện nay, Điều 70 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 dựa trên nội dung chủ yếu câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phù hợp, hơn nữa là cần thiết. Trong bối cảnh có một bộ phận đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… sự trung thành với Đảng lúc này là trung thành với cương lĩnh, đường lối gắn liền độc lập với CNXH của Đảng, là ủng hộ những nhân tố, những cán bộ, đảng viên ở các ngành, các cấp kiên định mục tiêu xây dựng XHCN, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm. Quan điểm cho rằng quân đội chỉ “phải trung thành với Tổ quốc”, không gắn với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là xa lạ với lịch sử cách mạng của dân tộc ta”.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thắng, Viện trưởng Viện khoa học, Xã hội và Nhân văn quân sự đề nghị bổ sung, hoàn thiện thêm Điều 71. Phải xác định rõ hơn QĐND làm nòng cốt trong vấn đề gì, bổ sung cụm từ “bảo vệ Tổ quốc” vào câu: “…cùng với QĐND làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng” thành “…cùng với QĐND làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc”.

Tại buổi tọa đàm còn có nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu là Giáo sư, Tiến sỹ trong quân đội, nêu bật cơ sở khoa học cả về lý luận và thực tiễn để phản bác lại những âm mưu, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị hòng “phi chính trị hóa” quân đội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nói chung và QĐND Việt Nam nói riêng

Việt Hà
cand.com.vn