Tag Archive | Tổ quốc

Đại đoàn kết – sức mạnh bền vững bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

QĐND – Đại đoàn kết là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta, là nền tảng tạo nên sức mạnh bền vững bảo vệ Tổ quốc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, thực tiễn lịch sử chứng minh rõ: Thời đại nào giữ được “trong ấm ngoài êm”, thì đất nước được bình yên, chủ quyền quốc gia và độc lập dân tộc được giữ vững. Ngược lại, thời đại nào trong nước bất hòa, láng giềng bất thiện, thì đất nước khó có thể bình yên, chủ quyền quốc gia và độc lập dân tộc sẽ bị xâm hại.

Tiếp tục đọc

Advertisements